KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 • Administratorem Pana/i Danych jest Rewident Biuro Rachunkowe S.C. Ewelina Tomala-Marciniak, Jacek Szymala ul. Niecała 15/5, 20-080 Lublin, adres e-mail: rewident@lu.onet.pl
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy / zamówienia.
 • Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO: podpisana przez Panią/Pana umowa.
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawa z dnia 29 września 1994 r.
 • Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
 • Okres przechowywania danych:
  • Umowy : na czas obowiązywania umowy, a następnie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń
  • Zamówienia : 5 lat od sporządzenia sprawozdania finansowego.
 • Ma Pana/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania
  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych
  3. przenoszenia danych
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podane przez Panią/Pana dane są pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy / zamówienia.
 • Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

Klauzula informacyjna w pliku PDF do pobrania : Klauzula.pdf
© 2012 Rewident s.c. - All Rights Reserved.

Hosted by dedko-serwis.pl